Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักชาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักชาย

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)