ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. กระดานอัจฉริยะ จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด
๓. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด
๔. โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด
๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง
๖. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
๗. ตู้เหล็ก (บานเลื่อนกระจก) จำนวน ๘ ตู้
๘. ตู้เหล็ก (บานทึบ) จำนวน ๘ ตู้
๙. พรมลูกฟูก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง
๑๐. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
๑๑. ชั้นวางของ จำนวน ๒๐ ตัว
๑๒. ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก จำนวน ๒ ตัว
๑๓. โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน ๓๐ ตัว
๑๔. เบาะรองนั่ง จำนวน ๑๐๐ อัน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ