การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. กระดานอัจฉริยะ จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด
๓. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด
๔. โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด
๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง
๖. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
๗. ตู้เหล็ก (บานเลื่อนกระจก) จำนวน ๘ ตู้
๘. ตู้เหล็ก (บานทึบ) จำนวน ๘ ตู้
๙. พรมลูกฟูก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง
๑๐. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง
๑๑. ชั้นวางของ จำนวน ๒๐ ตัว
๑๒. ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก จำนวน ๒ ตัว
๑๓. โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน ๓๐ ตัว
๑๔. เบาะรองนั่ง จำนวน ๑๐๐ อัน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...