ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั่งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. Interactive กระดานอัจฉริยะแบบสัมผัส จำนวน ๑ ชุด
๒. โต๊ะกลมสำหรับประชุม จำนวน ๑๐ ตัว
๓. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔๐ ตัว
๔. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU. แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง
๕. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
จำนวน ๑๕ เครื่อง
๖.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑,๐๐๐ VA จำนวน ๑๕ เครื่อง
๗. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๕ ชุด
๘. ลำโพง จำนวน ๔ ตู้
๙. ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน ๒ ชุด
๑๐. ไมโครโฟนแบบไร้สาย ชนิดมือถือเดี่ยว จำนวน ๒ ชุด
๑๑. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๒. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ