Category: ข่าว64

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “วิทยาการจัดการสมัยใหม่”

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร "วิทยาการจัดการสมัยใหม่"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เข้าหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอบขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอบขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564