Category: ข่าว64

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์ ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์ ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่าย โครงการ “กาดนัด ในมอ”

มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่าย โครงการ "กาดนัด ในมอ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ เรื่องการจัดสรรนักศึกษาเข้าห้องพักและรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

ประกาศ เรื่องการจัดสรรนักศึกษาเข้าห้องพักและรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564