Category: ข่าว64

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามร.ลป.จะจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามร.ลป.จะจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 601..(4ปี) รหัส 621..(4ปีเทียบโอน)และนักศึกษาตกค้างส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 601..(4ปี) รหัส 621..(4ปีเทียบโอน)และนักศึกษาตกค้างส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2563 ขอรับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2563 ขอรับหลักฐานการศึกษา