ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย(e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๖๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๐ KVA จำนวน ๑ ชุด
๒. ระบบสายไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ๓๐ KVA จำนวน ๑ ระบบ
๓. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
๔. อุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หลักของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด
๕. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
๖. ไลเซ่นสำหรับชุดควบคุมการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายส่วนขยายขนาด ๙๐ AP
จำนวน ๑ ชุด
๗. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ๖๕ ชุด จำนวน ๑ ชุด
๘. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบภายนอกอาคาร ๒๕ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
๙. อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคารแบบจ่ายไฟ (PoE Switch) ขนาด ๒๔ พอร์ต ๕ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
๑๐. อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคาร (Edge Switch) ขนาด ๒๔ พอร์ต จำนวน ๔ ชุด
จำนวน ๑ ชุด
๑๑. อุปกรณ์แผงวงจร ๑ Gigabit แบบ SFP LR ๑๐ ชุด จำนวน ๑ ชุด
๑๒. ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวสำหรับอุปกรณ์กระสายสัญญาณเครือข่าย ๗๐ จุด
จำนวน ๑ ชุด
๑๓. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด ๖ แกน ชนิด Single Mode เชื่อมตู้สื่อสารระหว่างชั้น
จำนวน ๑ ชุด
๑๔. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์สื่อสารหลักประจำอาคารขนาดไม่น้อยกว่า ๖ KVA
จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย(e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ