การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๘,๘๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. งานม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๔๒ ตารางหลา
๒. งานฟิล์มกรองแสงอาคารและงานสติกเกอร์ฝ้าติดกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔,๒๔๘ ตารางฟุต
๓. งานจ้างตกแต่งภายในห้องอธิการบดี ห้องนายกสภา ห้องรับรองและห้องประชุมย่อย ชั้น ๔
๓.๑ ตู้โชว์ Built-in ภายในห้องอธิการบดีและห้องนายกสภา จำนวน ๑ งาน
๓.๒ กระจกนิรภัยภายในห้องน้ำอธิการบดี จำนวน ๑ งาน
๓.๓ โต๊ะหมู่บูชา หน้า 9×9 ภายในห้องอธิการบดี จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ พรม ขนาด ๕๐x๕๐ ซม. ภายในห้องอธิการบดี ห้องนายกสภา ห้องรับรองและห้องประชุมย่อย ชั้น ๔ จำนวน ๒๕๓ ตารางเมตร
๔. งานสติกเกอร์ฝ้าติดกระจก พร้อมติดตั้ง
๔.๑ สติกเกอร์ฝ้าติดกระจก จำนวน ๑๔ ตารางเมตร
๔.๒ สติกเกอร์ฝ้าติดกระจกแกะตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๖ ชุด
๕. งานจ้างติดตั้งชุดอลูมิเนียม จำนวน ๑๓๐ ตารางเมตร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...