ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ X ๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง
๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
๓. ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  จำนวน ๒ ตู้
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๖ เครื่อง
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ ชุด
๗. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๙ เครื่อง
๘. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA  จำนวน ๑ เครื่อง
๑๑. กล้องสำหรับการประชุมทางไกล  จำนวน ๔ เครื่อง
๑๒. ขาตั้งกล้อง  จำนวน ๔ ชุด
๑๓. เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล  จำนวน ๒ เครื่อง
๑๔. เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI To USB ๓.๐ Video Capture card  จำนวน ๒ เครื่อง
๑๕. กล้องวิดีโอ ระดับ ๔K  จำนวน ๓ เครื่อง
๑๖. ผ้าฉาก Screen Backdrop พร้อมขาตั้ง  จำนวน ๔ ชุด
๑๗. ไฟวิดีโอต่อเนื่อง  จำนวน ๔ ชุด
๑๘. โต๊ะผู้สอน  จำนวน ๒ ตัว
๑๙. เก้าอี้ผู้สอน  จำนวน ๒ ตัว
๒๐. เมาส์ปากกา  จำนวน ๒ ชุด
๒๑. ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเสื้อ (Microphone Wireless)  จำนวน ๔ ชุด
๒๒. เครื่องผสมสัญญาณภาพ  จำนวน ๒ ชุด
๒๓. ชุดบันทึกภาพด้วยกล้อง Webcam  จำนวน ๑ ชุด
๒๔. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมขาตั้ง  จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดครุภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการแสดงงบประมาณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ