ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งวดเงิน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการปรับปรุงอาคาร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย BOQ เปล่า
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...