ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๘๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๖๓,๑๕๐.๐๐ บาท(เก้าล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลักสำหรับภายในมหาวิทยาลัยขนาด ๔๘ พอร์ต พร้อมรองรับ ๔๐G
จำนวน ๑ เครื่อง
๒. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลักสำหรับภายในมหาวิทยาลัยแบบ SFP ขนาด ๑๖ พอร์ต
พร้อมรองรับ ๔๐G จำนวน ๒ เครื่อง
๓. อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร (Distribution Switch) จำนวน ๒๕ ชุด
๔. อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคาร (Edge Switch) ขนาด ๒๔ พอร์ต จำนวน ๑๕ ชุด
๕. อุปกรณ์โมดูลพร้อมแผงวงจร ๔๐Gigabit แบบ QSFP+ จำนวน ๔ ชุด
๖. อุปกรณ์แผงวงจร ๔๐ Gigabit แบบ QSFP+ จำนวน ๔ ชุด
๗. อุปกรณ์แผงวงจร ๑๐ Gigabit แบบ SFP+ LR จำนวน ๖๕ ชุด
๘. อุปกรณ์แผงวงจร ๑ Gigabitแบบ SFP LR จำนวน ๑๓๐ ชุด
๙. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน ชนิด Single Mode เชื่อมจาก Node ๑
ไปกลุ่มอาคาร N๑ จำนวน ๗ อาคาร จำนวน ๑ ระบบ
๑๐. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน ชนิด Single Mode เชื่อมจาก Node ๒
ไปกลุ่มอาคาร N๒ จำนวน ๔ อาคาร จำนวน ๑ ระบบ
๑๑. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน ชนิด Single Mode เชื่อมจาก Node ๓
ไปกลุ่มอาคาร N๓ จำนวน ๕ อาคาร จำนวน ๑ ระบบ
๑๒. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด ๑๒ แกน ชนิด Single Mode เชื่อมจาก Node ๑
ไป Node ๓ จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ