Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท