Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพของพื้นผิวเนื้อดินและวัสดุเคลือบผิวในงานเซรามิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพของพื้นผิวเนื้อดินและวัสดุเคลือบผิวในงานเซรามิก

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑

ร่างประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

ร่างประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)