ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน ๑ เครื่อง
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง
๕. เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม ละเอียด ๐.๕ กรัม จำนวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด
๗. เครื่องดูดความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง
๘. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๓๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ