Category: ข่าว65

สวท.มร.ลป.เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวท.มร.ลป.เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง

มร.ลป. ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564” ในรูปแบบออนไลน์

มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564"ในรูปแบบออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญ อบรมรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบพี่เลี้ยงวิจัย ONLINE”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญ อบรมรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบพี่เลี้ยงวิจัย ONLINE"

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601…(ระดับปริญญาตรี 5 ปี)ที่สำเร็จการศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส601...(ระดับปริญญาตรี 5 ปี)ที่สำเร็จการศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.ได้รับความเห็นชอบ จากสภาการพยาบาลแล้ว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป.ได้รับความเห็นชอบ จากสภาการพยาบาลแล้ว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งนักศึกษาและอาจารย์ ที่สมัครลงชื่อสอบมาตรฐานสากล ICDL ร่วมรับฟังการปฐมนิเทศการสอบ ICDL ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งนักศึกษาและอาจารย์ ที่สมัครลงชื่อสอบมาตรฐานสากล ICDL ร่วมรับฟังการปฐมนิเทศการสอบ ICDL ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกการเสนอราคาผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกการเสนอราคาผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.แจ้งคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID – 19

มร.ลป.แจ้งคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID - 19