การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๖๒