(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๓๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ตัวกล้องดิจิทัลเซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรม (body) จำนวน ๒ ชุด
๒. เลนส์ ๑๖-๓๕ mm f/๒.๘ จำนวน ๒ ตัว
๓. เลนส์ ๒๔-๗๐ mm f/๒.๘ จำนวน ๒ ตัว
๔. เลนส์ ๗๐-๒๐๐ mm f/๒.๘ จำนวน ๒ ตัว
๕. เลนส์ ๓๕ mm f/๑.๘ จำนวน ๒ ตัว
๖. เลนส์ ๕๐ mm f/๑.๘ จำนวน ๒ ตัว
๗. เลนส์ ๘๕ mm f/๑.๘ จำนวน ๒ ตัว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100