ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก(e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๕๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๘๔,๐๖๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชุด
๒. อุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์สำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดสื่อสารทางไกลแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑ ชุด
๕. ชุดโปรแกรมตรวจสอบและควบคุมระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน ๑ ชุด
๖. เครื่องควบคุมการนำเสนอและแสดงผล จำนวน ๑ เครื่อง
๗. อุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่าย จำนวน ๓ ชุด
๘. อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณเครือข่ายสายทองแดงตีเกลียว จำนวน ๑ ชุด
๙. อุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๑ ชุด
๑๐. อุปกรณ์นำเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
๑๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ PTZ สำหรับการตรวจสอบระบบ จำนวน ๓ กล้อง
๑๒. อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Multi Format จำนวน ๑ ชุด
๑๓. จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน ๔ จอ
๑๔. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๕. ลำโพงประจำห้องควบคุม จำนวน ๒ ตู้
๑๖. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕U จำนวน ๑ ตู้
๑๗. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและการทดสอบระบบ จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ