ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณภาพละ ๖๐๐.๐๐ บาท(หกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินภาพละ ๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดขอบเขตงาน
คลิกเพื่อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใบเสนอราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ