(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี(e-bidding)


(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น๒,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งวดเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบรูปรายการงานปรับปรุง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายงานประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี – BAK
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ