ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย(e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบเขตงาน 
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

งวดงาน งวดเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

โครงการปรับปรุง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

รายงานประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

โครงการปรับปรุงหอพักชาย BOQ เปล่า
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ