การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด, 10.0 out of 10 based on 1 rating