ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แจ้ง ข่าวสารเรื่องทุนการศึกษาต่อระหว่างประเทศและงานสัมมนาทางวิชาการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แจ้ง ข่าวสารเรื่องทุนการศึกษาต่อระหว่างประเทศและงานสัมมนาทางวิชาการ

Continue Reading

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำคณะ ประจำปี 54

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำคณะ ประจำปี 54

Continue Reading

สโมสรเจ้าหน้าที่ มร.ลปประชุมคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมที่สำคัญ

สโมสรเจ้าหน้าที่ มร.ลปประชุมคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ ในการจัดกิจกรรมที่สำคัญ

Continue Reading

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงบันทึกความรักความคิดถึงแด่ผู้เกษียณและเชิญร่วมงาน “งานมุทิตา อำลากาซะลอง ’ ๕๔ ”

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงบันทึกความรักความคิดถึงแด่ผู้เกษียณและเชิญร่วมงาน “งานมุทิตา อำลากาซะลอง ’ ๕๔ ”

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การตั้งเป้าหมายชีวิตสำหรับนักศึกษา 3-4 ก.ย 54

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การตั้งเป้าหมายชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่”

Continue Reading

มร.ลป จัดประชุมแนวทางในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการใช้ต้นแบบแบบฟอร์ม มคอ.2

มร.ลป จัดประชุมแนวทางในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการใช้ต้นแบบแบบฟอร์ม มคอ.2

Continue Reading

สำนักวัฒนธรรม มร.ลป ประกาศผลการประกวดวาดภาพ “ บัณฑิตจิตอาสา นำปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

สำนักวัฒนธรรม มร.ลป ประกาศผลการประกวดวาดภาพ “ บัณฑิตจิตอาสา นำปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

Continue Reading

กพน.มร.ลป.แจ้งผลการตัดสิน การจัดกิจกรรม/โครงการ “สหกิจกรรม LPRU 2011” ของนักศึกษา

กพน.มร.ลป.แจ้งผลการตัดสิน การจัดกิจกรรม/โครงการ “สหกิจกรรม LPRU 2011” ของนักศึกษา

Continue Reading

มร.ลป จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มร.ลป จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Continue Reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริการ มร.ลป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริการ มร.ลป

Continue Reading

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร

Continue Reading

มร.ลปแจ้งโครงการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Sport Complex)

มร.ลปแจ้งโครงการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Sport Complex)

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษาและวิทยากร ในการอบรม KM เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษาและวิทยากร ในการอบรม KM เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานในหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า

มร.ลป.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานในหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า

Continue Reading