ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ::


  • การเปิดรับสมัครและชำระค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
  • พฤศจิกายน 01, 2018

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
  • งานกิจการเจ้าหน้าที่ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • พฤศจิกายน 23, 2018

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์(หอชาย)(E-Bidding)

  • พัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี || พฤศจิกายน 26, 2018

ตามรายละเอียดดังนี้

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

สารสนเทศวิชาการ

งานระบบวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระบบส่งผลการเรียน การสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์

สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบการกรอกข้อมูลของบัณฑิตมหาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สารสนเทศประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์

ระบบสารสนเทศที่นักศึกษาเข้าร่วมประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สารสนเทศการอบรมนักศึกษา

ระบบสารสนเทศการอบรมต่างๆของนักศึกษาปกติ คณาจารย์ บุคลากรภายใน บุคคลากรภายนอก

สารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์

ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์

รายงานระบบฐานข้อมูล สกอ.

ระบบการรายงานข้อมูลต่างๆที่จำแนก รายละเอียดตามความต้องการ เพื่อรายงานต่อสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา

ฐานข้อมูลออนไลน์ มร.ลป.

บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Moodle e-Learning Z O N E

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้บริการอ่านรายวิชาการของผู้สอนโดยสมัครสมาชิก

การเรียนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบวิดีโอที่สามารถเข้าใช้งานได้ตามรายวิชาที่ต้องการ

E-library

ระบบหนังสือออนไลน์ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าอ่านหนังสือออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์ มร.ลป.

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ลำปาง ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระบบสลิปเงินเดือน(บุคลากร)

บริการปริ๊นสลิปเงินเดือนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัย/ระเบียบ/คำสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ระเบียบมหาวิทยาลัย/คำสั่ง

คำสั่งไปราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/คำสั่งไปราชการ

วารสาร LPRU NEWS Online

วารสารทั้งหมด

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre