ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติ

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดฝึกแขนกลอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดอุปกรณ์ฝึกสอนออกแบบและเขียนโปรแกรมอัตโนมัติ SMART Factory จำนวน ๑ ชุด
๓. ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ (AGV) จำนวน ๕ ชุด
๔. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง
๕. ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้
๖. โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด
๗. เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว
๘. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ