(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. Laryngoscope with blades ชุดส่องตรวจกล่องเสียงผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด
๒. ถุงลมช่วยหายใจชนิดบีบมือ (Ambu bag or Resuscitator bag, Adult) จำนวน ๔ ชุด
๓. หุ่นฝึก (Intubate tube training) จำนวน ๑ ตัว
๔. ชุดส่องตรวจหูและตา (Ophthalmoscope + Otoscope) จำนวน ๓ กล่อง
๕. หุ่นฝึกตรวจหู จำนวน ๑ ตัว
๖. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ครึ่งตัว จำนวน ๕ ตัว
๗. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated external defibrillator : AED trainer) จำนวน ๒ เครื่อง
๘. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Vital sign monitoring + Lead) จำนวน ๒ เครื่อง
๙. เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน ๒ เครื่อง
๑๐. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๓ เครื่อง
๑๑. หูฟังสำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๒ อัน
๑๒. หูฟังสำหรับเด็กโต จำนวน ๒ อัน
๑๓. หุ่นฝึกอาบน้ำเด็กทารกชาย จำนวน ๒ ตัว
๑๔. หุ่นฝึกอาบน้ำเด็กทารกหญิง จำนวน ๒ ตัว
๑๕. หุ่นฝึกปั๊มหัวใจและเป่าปากเด็กเล็ก จำนวน ๑ ตัว
๑๖. หุ่นฝึกปั๊มหัวใจและเป่าปากเด็กโต จำนวน ๑ ตัว
๑๗. เครื่อง Suction สำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๑ ตัว
๑๘. หุ่นฟังเสียงหัวใจและปอดในเด็ก จำนวน ๑ ตัว
๑๙. Crib เด็กอ่อนพร้อมเบาะ จำนวน ๘ ชุด
๒๐. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกแบบเต็มตัว จำนวน ๑ ตัว
๒๑. หุ่น CPR เด็กโตครบวงจร จำนวน ๑ ตัว
๒๒. ชั่งน้ำหนัก + วัดส่วนสูงแบบนอน จำนวน ๒ เครื่อง
๒๓. หุ่นเด็กฝึกฉีดยาและวัคซีนชั้นผิวหนังใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อ จำนวน ๒ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ