(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติแขนกลหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลอง

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติแขนกลหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติแขนกลหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดฝึกแขนกลหุ่นยนต์ชนิด ๖ แกน จำนวน ๑ ชุด
๒. อุปกรณ์ควบคุมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับแขนกลหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
๓.๑ ชุดโปรแกรมจำลองสถานการณ์การทำงานแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด
๓.๒ ซอฟต์แวร์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมและแสดงผลการทำงานเครื่องจักรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (IoT) จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ