(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล จำนวน ๑ ชุด
๒. ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างภาพและวีดีโอ จำนวน ๔ ชุด
๓. ซอฟต์แวร์จัดทำต้นแบบ UI สำหรับโมบายส์แอพพลิเคชั่น จำนวน ๔ ชุด
๔. ซอฟต์แวร์เรียนรู้แบบจำลองด้านเครือข่าย จำนวน ๕ ชุด
๕. ชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว จำนวน ๓ ชุด
๖. กระดานสมาร์ทบอร์ด จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในศตวรรษที่ ๒๑, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ