(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒30,8๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๒๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓๑ เครื่อง
๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA. จำนวน ๓๑ เครื่อง
๓. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด ๔,๒๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง
๔. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ ตัว
๕. เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๓๑ ตัว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ