ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๓๑ เครื่อง
๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA. จำนวน ๓๑ เครื่อง
๓. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด ๔,๒๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง
๔. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ ตัว
๕. เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๓๑ ตัว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ