(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๘๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,640,600.00 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๘๒ เครื่อง
๒. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๒ หลัง
๓. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๒ ตัว
๔. กระดานอัจฉริยะ จำนวน ๒ เครื่อง
๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
๖. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ จอภาพ
๗. ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด
๘. เครื่องพิมพ์วัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๔ เครื่อง
๙. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง
๑๐. แว่นตาสำหรับสื่อเสมือนจริง (Visual Reality) จำนวน ๑๐ เครื่อง
๑๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๒ เครื่อง
๑๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง
๑๓. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U) จำนวน ๒ ตู้
๑๔. ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบปะมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...