ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ