ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (หอหญิง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (หอหญิง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (หอหญิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๒,๒๖๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เก้าอี้ จำนวน ๒๔๔ ชุด
๒. ตู้เสื้อผ้า จำนวน ๒๔๔ ชุด
๓. โต๊ะทำงาน จำนวน ๒๔๔ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ