(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๖๗,๙๙๙.๘๗ บาท (สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๓ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑๓ เครื่อง
๓. โปรแกรมบันทึกการบรรยาย (การเรียน-การสอน) จำนวน ๑๓ ลิขสิทธิ์
๔. กล้องติดตามผู้บรรยาย Full HD Automatic Lecture Tracking Camera จำนวน ๑๓ ชุด
๕. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI-USB Capture Device จำนวน ๑๓ ชุด
๖. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI-USB Capture Device AIO จำนวน ๑๓ ชุด
๗. เครื่องควบคุมกล้อง PTZ Keybord Control จำนวน ๑๓ ชุด
๘. อุปกรณ์นำเสนอแบบไร้สาย Wireless Present จำนวน ๑๓ ชุด
๙. จอสัมผัส Interactive Flat Panel Touch Screen Display ขนาด ๗๕” จำนวน ๑๓ ชุด
๑๐. ขาตั้งจอทัชสกีนแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๑๓ ชุด
๑๑. ตู้ลำโพงชนิด ๒ ทิศทาง จำนวน ๒๖ ชุด
๑๒. เครื่องผสมสัญญาณ MIXER จำนวน ๑๓ ชุด
๑๓. ไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ ชุด
๑๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑๓ ชุด
๑๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๓ ชุด
๑๖. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบ ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑๕U พร้อมพัดลม, รางไฟ, ถาดรอง
จำนวน ๑๓ ชุด
๑๗. โต๊ะไม้ยางพารา ย้อมสีสักเคลือบแล็กเกอร์กึ่งเงา (สำหรับผู้เรียน) จำนวน ๓๑๒ ชุด
๑๘. เก้าอี้สำเร็จรูปขาเหล็กเส้น พร้อมพนักพิง (สำหรับผู้เรียน) จำนวน ๓๑๒ ชุด
๑๙. โต๊ะไม้ยางพารา แบบตัวแอล ย้อมสีสักเคลือบแล็กเกอร์กึ่งเงา (สำหรับผู้สอน) จำนวน ๑๓ ชุด
๒๐. เก้าอี้สำเร็จรูปแบบผู้บริหาร (สำหรับผู้สอน) จำนวน ๑๓ ชุด
๒๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑๙๕ เครื่อง
๒๒. โต๊ะกลาง ๑ ชุด มี ๓ ตัว จำนวน ๒๖ ชุด
๒๓. เก้าอี้สำหรับโต๊ะกลาง จำนวน ๗๘ ตัว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ร่างประกวดราคาซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ