ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ