ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฬารฤทธิ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๐๓,๖๙๙.๖๙ บาท (สามล้านสี่แสนสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดไมโครโฟนประชุม พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๓๕ ตัว
๒. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๓. กล้อง PTZ-IP Conference พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ ระบบ
๔. เครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ LAN พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์
ระบบ จำนวน ๑ ชุด
๕. เครื่องปรับแต่งเสียงและคอนโทรลแบบดิจิตอล พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องสลับสัญญาณภาพ พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๗. ชุด รับ-ส่ง สัญญาณภาพ HDMI บนสาย Cat๕e พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๒ ชุด
๘. เครื่องควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอ พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๙. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว ๑๖:๑๐ พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
จำนวน ๑ ชุด
๑๑. เครื่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๓ เครื่อง
๑๒. จอมอนิเตอร์ ขนาดของจอรับภาพไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
จำนวน ๓๕ จอ
๑๓. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด ๑๖ ช่อง พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๔. เครื่องขยายเสียง ๓๐๐ Watt พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๕. เครื่องป้องกันเสียงย้อนกลับ พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๖. ตู้ลำโพงติดผนัง ๕ นิ้ว พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๒ คู่
๑๗. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๗ U พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑ ใบ
๑๘. โต๊ะประชุม พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑๘ ตัว
๑๙. เก้าอี้นั่งประธาน จำนวน ๑ ตัว
๒๐. เก้าอี้นั่งสำนักงาน (ผู้ร่วมประชุม) จำนวน ๓๕ ตัว
๒๑. พรมอัดแบบแผ่น พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร
จำนวน ๑ งาน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ