ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ