คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เปิดรับสมัครบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย : NACE 2019

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เปิดรับสมัครบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย : NACE 2019

Continue Reading

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป. แจ้งบุคลกรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นสมาชิก ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มร.ลป. แจ้งบุคลกรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นสมาชิก ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพัฒนาชุมชุมชน

Continue Reading

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานมหกรรม “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานมหกรรม “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ”

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ปี การศึกษา 2562 สาขานิติศาสตร์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สาขานิติศาสตร์

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

Continue Reading

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2562

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)เปิดอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา บคุลากร เข้าร่วมการอบรม

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)เปิดอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา บคุลากร เข้าร่วมการอบรม

Continue Reading