เดือนกรกฏาคม62

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   โพธิ์แพง

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์   เนติศักดิ์

 

 


 

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.อาจารย์ปิยะ     วัตถพาณิชย์

2.อาจารย์เสาวรีย์    บุญสา

 

 


การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์    พรมเสน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ   สงวนกลาง

 

 


แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10.0 out of 10 based on 1 rating