สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2562

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)เปิดอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา บคุลากร เข้าร่วมการอบรม

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)เปิดอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา บคุลากร เข้าร่วมการอบรม

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป 4 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป 4 หลักสูตร

Continue Reading

การนำเสนอ “วิสัยทัศน์” และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การนำเสนอ วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มร.ลป. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา แจงค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับนักศึกษาผู้เอาประกันภัย เดือนธันวาคม2561

กองพัฒนานักศึกษา แจงค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับนักศึกษาผู้เอาประกันภัย เดือนธันวาคม2561

Continue Reading