สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(2020年汉语教学媒体制作比赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(2020年汉语教学媒体制作比赛)

Continue Reading

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน(2020年南邦皇家大学汉语技能大赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ของมร.ลป. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน(2020年南邦皇家大学汉语技能大赛)

Continue Reading

กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563-2564

กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563-2564

Continue Reading

ประกาศเรื่องการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศเรื่องการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2563

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

Continue Reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2563(เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2563(เพิ่มเติม)

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Continue Reading

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563(เพิ่มเติม) สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563(เพิ่มเติม) สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Continue Reading