Category: กันยายน63

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้าอันดับที่ 12 ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผลคะแนน 92.39 เป็นอันดับที่ 12 จาก 83 สถาบันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2563 ป.โทและป.เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2563 ป.โทและป.เอก

ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. คว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1

ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. คว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ