มิถุนายน63

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาคนพิการ(DSS) มร.ลป แจ้งนักศึกษาพิการที่ลงทะเบียนเรียน ขอให้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

   

   แจ้งนักศึกษาพิการที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563**ขอให้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้

  1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ (ตามไฟล์แนบ)
  2. ใบลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนาใบลงทะเบียนเรียน /ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 แผ่น
  4. ข้อมูลบัตรคนพิการ ปริ้นจากระบบ ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ

(http://ecard.dep.go.th/nep_personal_qr)
จำนวน 2 แผ่น

**เอกสารข้อ 2-4 รับรองสำเนาถูกต้อง และนักศึกษาเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

สามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ส่งเอกสารด้วยตนเอง (ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ)ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) อาคาร38 โอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 1 ห้อง 3812

2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์


ดาวน์โหลดเอกสาร แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...