มร.ลป ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตา,มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จึงประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือก และแบบฟอร์มการสมัคร ดังนี้ คุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คลิกที่นี่ ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ คลิกที่นี่ คุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกและ การดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่ คณะครุศาสตร์ คลิกที่นี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่ คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิกที่นี่ มีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชุมพิธีการ Share

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมงาน “วันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมงาน “วันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒”

Continue Reading

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ มร.ลป. มอบเงินห้าหมื่นบาทให้เป็นทุนการศึกษานักศึกษาม.ราชภัฏลำปาง

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ มร.ลป. มอบเงินห้าหมื่นบาทให้เป็นทุนการศึกษานักศึกษาม.ราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ลป การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ลป การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Continue Reading

สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการเรียงร้อยถ้อยคำบูชาพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการเรียงร้อยถ้อยคำบูชาพ่อ”

Continue Reading

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู ปีการศึกษา 2556

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู ปีการศึกษา 2556

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา 2/55

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา 2/55

Continue Reading

สาขานิเทศศาสตร์ขอเชิญเยาวชนส่งหนังสั้นแนวคิด “วัฒนธรรม..รากฐานที่มั่นคงสู่ AEC” ชิงทุนการศึกษา

สาขานิเทศศาสตร์ขอเชิญเยาวชนส่งหนังสั้นแนวคิด “วัฒนธรรม..รากฐานที่มั่นคงสู่ AEC” ชิงทุนการศึกษา

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ 2 วิทยาเขต ที่มาศึกษาดูงาน อย่างอบอุ่น

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ม.ทักษิณ 2 วิทยาเขต ที่มาศึกษาดูงาน อย่างอบอุ่น

Continue Reading

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มร.ลป ขอเชิญร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชิงเงินรางวัล

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มร.ลป ขเอเชิญร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชิงเงินรางวัล

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)

Continue Reading

อัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองกีฬาแห่งประเทศไทย “เชียงใหม่เกมส์”

อัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองกีฬาแห่งประเทศไทย “เชียงใหม่เกมส์”

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเลือกตำราภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดสถาบันภาษา

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเลือกตำราภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดสถาบันภาษา

Continue Reading