มร.ลป ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตา,มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จึงประกาศคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือก และแบบฟอร์มการสมัคร ดังนี้ คุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คลิกที่นี่ ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ คลิกที่นี่ คุณสมบัติของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกและ การดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกที่นี่ คณะครุศาสตร์ คลิกที่นี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่ คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิกที่นี่ มีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชุมพิธีการ Share

Continue Reading

มร.ลป ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

มร.ลป ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

Continue Reading

อนศ.กพน. จัดกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้นำนักศึกษา มร.ลป.(ภาคปกติ)ก่อนปิดภาคเรียน

อนศ. กพน. จัดกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้นำนักศึกษา มร.ลป.(ภาคปกติ) ก่อนปิดภาคเรียน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางจัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวหวังหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ

ม.ราชภัฏลำปางจัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวหวังหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ

Continue Reading

คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ผจก.ร้านไอสไตล์ สตูดิโอ มอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยฯเพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษา มร.ลป

คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ผจก.ร้านไอสไตล์ สตูดิโอ มอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยฯเพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษา มร.ลป

Continue Reading

มร.ลป ขอแสดงความยินดี อาจารย์ นักศึกษา มร.ลป.ได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน”

มร.ลป ขอแสดงความยินดี อาจารย์ นักศึกษา มร.ลป.ได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน”

Continue Reading

กพน.มร.ลป จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา(ภาคปกติ) ที่จะจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๕ ๒๗ ก.ย.นี้

กพน.มร.ลป จัดพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา(ภาคปกติ) ที่จะจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๕ ๒๗ ก.ย.นี้

Continue Reading

ประธานสภานักศึกษา มร.ลปได้รับคัดเลือก เป็นเยาวชนดีเด่นและเยาวชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง ปี 55

ประธานสภานักศึกษา มร.ลป ได้รับคัดเลือก เป็นเยาวชนดีเด่นและเยาวชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง ปี 55

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕

กำหนดการมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕

Continue Reading

กพน. ขยายเวลาให้นักศึกษา ภาคปกติ มารับแบบสำรวจการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเตรียมมอบหมวกกันน๊อคให้ ตามที่แจ้งความจำนง

กพน. ขยายเวลาให้นักศึกษา ภาคปกติ มารับแบบสำรวจการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเตรียมมอบหมวกกันน๊อคให้ ตามที่แจ้งความจำนง

Continue Reading

มร.ลปประกาศรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มร.ลปประกาศรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Continue Reading

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ร่วมนักศึกษาพิการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษาพิการ

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ร่วมนักศึกษาพิการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษาพิการ

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งงานประชุมวิชาการนานาชาติ AIDS Action and Research Group (AARG) 2012 ณ ประเทศมาเลเซีย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งงานประชุมวิชาการนานาชาติ AIDS Action and Research Group (AARG) 2012 ณ ประเทศมาเลเซีย

Continue Reading

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บริจาคเงินสมทบโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บริจาคเงินสมทบโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค

Continue Reading

กพน.ขอเชิญหัวหน้าห้องนักศึกษาภาคปกติ ทุกคณะ-ทุกห้อง-ทุกชั้นปี ร่วมประชุม วันพุธที่ ๑๒ ก.ย.นี้

กพน.ขอเชิญหัวหน้าห้องนักศึกษาภาคปกติ ทุกคณะ ทุกห้อง ทุกชั้นปี ประชุม วันพุธที่ ๑๒ ก.ย.นี้

Continue Reading