งานกิจกรรมและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

งานกิจกรรมและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 (สำรอง)

มร.ลป.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 (สำรอง)

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมโครงการ นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต ต้อนรับปีใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.ขอเชิญร่วมโครงการ นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต ต้อนรับปีใหม่

Continue Reading

งานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย US Election 2016 โดยวิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

งานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย US Election 2016 โดยวิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ราชภัฏลำปางไคบค์ ครั้งที่ 2 (27 ธ.ค.58)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ราชภัฏลำปางไคบค์ ครั้งที่ 2 (27 ธ.ค.58)

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย 45 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย 45 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งนศ.ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/58

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งนศ.ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/58

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่2/2558

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่2/2558

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2558

มร.ลป.ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2558

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู เข้าประชุม

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครู เข้าประชุม

Continue Reading

ขอแสดงความยินดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้รางวัล Prime Minister Road Safety Award

ขอแสดงความยินดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้รางวัล Prime Minister Road Safety Award

Continue Reading

มร.ล.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดแววความเป็นครูเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มร.ล.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดแววความเป็นครูเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Continue Reading

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ “กาซะลองช็อป”…ขอเชิญอุดหนุนสินค้าราคาถูกและบริการที่พักราคาถูก

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ “กาซะลองช็อป”…ขอเชิญอุดหนุนสินค้าราคาถูก

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งการเข้ารับพระราชทานเครื่องราช ประจำปี 51,52,56

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งการเข้ารับพระราชทานเครื่องราช ประจำปี ๒๕๕๑

Continue Reading

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ

Continue Reading