มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 2/2558) เพิ่มเติม

มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 2/2558) เพิ่มเติม

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.ขอเชิญอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร(สำหรับนักศึกษา)

ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.ขอเชิญอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร(สำหรับนักศึกษา)

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน

Continue Reading

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมร.ลป.ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ 68(ภาคค่ำ)

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมร.ลป.ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ 68(ภาคค่ำ)

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่กิจกรรม”

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่กิจกรรม”

Continue Reading