มร.ลป.ขอเชิญคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่าน หยั่งเสียงผู้สำมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกท่าน หยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มร.ลป.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษากรอกแบบความจำนงขอรับเงิน

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษากรอกแบบความจำนงขอรับเงิน

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มร.ลป.ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ4ปีเทียบโอน ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มร.ลป.ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ4ปีเทียบโอน ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 26 ก.ค.58

มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

Continue Reading

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 58” 20-21 สิงหาคม 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 58” 20-21 สิงหาคม 2558

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งการใช้แบบฟอร์มสำหรับงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

มร.ลป.แจ้งการใช้แบบฟอร์มสำหรับงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

Continue Reading

สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 “

สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 “

Continue Reading

ประกาศมร.ลป. เรื่องเชิญชวนคัดเลือกจ้างทำอาหารและอาหารว่างโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2558

ประกาศมร.ลป. เรื่องเชิญชวนคัดเลือกจ้างทำอาหารและอาหารว่างโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2558

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางแจ้งข่าวสารสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ

ม.ราชภัฏลำปางแจ้งข่าวสารสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ

Continue Reading