สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 (18-19 พ.ย.58)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2559 (18-19 พ.ย.58)

Continue Reading

เริ่มแล้ว!! โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม 3 หลักสูตรน่าสนใจ

  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด Share

Continue Reading

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.จัดเสวนาให้ความรู้การแชร์และโพสต์ข่าวผ่านโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการ “คิดก่อนแชร์ ดูให้แน่ก่อนโพสต์”

      กลุ่มคลิกทีม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเสวนาให้ความรู้การแชร์และโพสต์ข่าวผ่านโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการ “คิดก่อนแชร์ ดูให้แน่ก่อนโพสต์” ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์ลำปาง ถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา เพื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาและกลุ่มประชาชนที่สนใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางให้มีพฤติกรรมการกลั่นกรองข่าวสารก่อนส่งต่อให้ผู้อื่น และปลูกจิตสำนึกในการเปิดรับข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสื่อในสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณรัตนา  ธะนะคำ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดลำปาง และ อ.ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นวิทยากรให้ความรู้         จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คิดก่อนแชร์ ดูให้แน่ก่อนโพสต์”  จัดในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา […]

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

    องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดี และรู้หน้าที่ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยต่อไป             จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจัดขึ้น ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดการจัดโครงการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด Share

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”

มร.ลป.ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”

Continue Reading

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.จัดติวเข้มนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป.จัดติวเข้มนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Continue Reading

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

Continue Reading