ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.ขอเชิญอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร(สำหรับนักศึกษา)

Post-lpru-58-201158
ด้วยศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและรู้จักแหล่งข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยโดยได้จัดโครงการอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่างสำหรับนักศึกษา จำรสน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล
  จำนวน 3 รุ่น
 • อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์
  จำนวน 3 รุ่น
 • อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเพื่องานวิจัย 
  จำนวน 3 รุ่น
 • อบรมทักษะเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
  จำนวน 1 รุ่น

           ดังนั้นศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม โดยส่งแบบตอบรับได้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559 หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://www.lib.lpru.ac.th/  หัวข้อโครงการอบรมการใช้บริการห้องสมุด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ
โทร 8006  มือถือ 080-6744143

แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมและตารางการอบรม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.ขอเชิญอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร(สำหรับนักศึกษา), 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ