มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม)

มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (รับเพิ่มเติม)

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557 มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557 มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสัมมนากฎหมายอาญาลักษณะความผิดฐานฉ้อโกงและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสัมมนากฎหมายอาญาลักษณะความผิดฐานฉ้อโกงและคอมพิวเตอร์

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

Continue Reading

มร.ลป.จัดประชุมราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2558

มร.ลป.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2558

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 2558

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผลมร.ลป.ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผลมร.ลป.ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

Continue Reading

งานตรวจสอบภายใน มร.ลป. แจ้งรายงานผลการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558

งานตรวจสอบภายใน มร.ลป. แจ้งรายงานผลการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพี่เทคอาสา ประจำปี 2558 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพี่เทคอาสา ประจำปี 58 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 58

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมร.ลป. ระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน (เพิ่มเติม)

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมร.ลป. ระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน (เพิ่มเติม)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สายสนุบสนุน ทุกท่านเข้าร่วมประชุม

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำโครงการวันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดทำโครงการวันเทคโนโลยีไทย ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 4

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบคัดเลือกทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบคัดเลือกทั่วไป)

Continue Reading