สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญครูภาษาไทยอาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในบริบทท้องถิ่น”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญครูภาษาไทยอาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในบริบทท้องถิ่น”

Continue Reading

มร.ลป.ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร มร.ลป. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสนองโปรดเกล้าฯพระราชทานแต่งตั้งตำแหน่งอธิการบดี มร.ลป.

มร.ลป.ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร มร.ลป. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสนองโปรดเกล้าฯพระราชทานแต่งตั้งตำแหน่งอธิการบดี มร.ลป.

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน ปี2558

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน ปีการศึกษา 2558

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของชม TO BE NUMBER ONE

Continue Reading

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหลักสูตรเตรียมสอบ CU-TEP (30 ชั่วโมง)

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรหลักสูตรเตรียมสอบ CU-TEP (30 ชั่วโมง)

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.แจ้งโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.แจ้งโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Continue Reading

มร.ลป. เชิญบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

มร.ลป. เชิญบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) 2/58

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) 2/58

Continue Reading