ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำวารสาร ”วิทยาการจัดการสมัยใหม่” ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMMS

โทรศัพท์
0-5423-7345 ต่อ 3605 (อ.ดร.อารยา อริยา)

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100